salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

ตัวอย่าง รูปแบบการส่ง ‘ OTP ’ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

รูปแบบการส่ง OTP :

ตัวอย่างที่ 1 :

XXXXXX คือรหัสการยืนยันตัวของคุณ. กรุณายืนยันภายใน …(เวลา)… นาที.

คำเตือน : อย่าแสดงรหัสชุดนี้ให้ใคร

ตัวอย่างที่ 2 :

รหัสยืนยันของ …(ชื่อบริษัทหรือ sendername)… คือ : XXXXXXX .

กรุณายืนยันภายใน …(เวลา)… นาที

ตัวอย่างที่ 3 :

… (ชื่อบริษัทหรือ sendername)… : รหัสผ่าน …(OTP)… ของคุณคือ XXXXXX

ตัวอย่างที่ 4 :

รหัสยืนยันของ …(ชื่อบริษัทหรือ sendername)… คือ XXXXXX

มีอายุการใช้งาน …(เวลา)… นาที. โปรดอย่าแสดงรหัสนี้ให้ใคร

ตัวอย่างที่ 5 :

โปรดอย่าแสดงรหัสนี้ให้ใคร รหัสของคุณคือ : XXXXXX

การส่งประเภทนี้ ควรใช้คำที่ไม่ซับซ้อนและไม่เยอะจนเเกินไป เพราะผู้รับสนใจแค่รหัส OTP อยู่แล้ว ควรมีรหัส ระยะเวลา หรืออาจจะมีคำเตือนและชื่อแบรนด์ แล้วแต่รูปแบบการเขียนข้อความของคุณ